Thursday, May 17, 2012

Contoh Makalah Daftar Isi

KATA PENGANTAR
Assalamu alaikum Wr.Wb
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya lah sehingga tugas pembuatan makalah  ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Tak lupa saya mengucapkan banyak terimah kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga selain itu saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada teman – teman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian makalah ini.
Saya sadar bahwa makalah ini belum sepenuhnya sempurna, oleh sebab itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat saya harapkan dalam perbaikan makalah selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan
Wassalam
                                                                                                             Palopo, 27  Juni 2011

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR....................................................................................................... i 
DAFTAR ISI.................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN                                                                                                 1
a.       Latar Belakang...................................................................................................... 1
b.      Perumusan Masalah............................................................................................... 1
c.       Kegunaan............................................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN                                                                                                  2
a.       Ikatan Ion.............................................................................................................. 2
b.      Bentuk Molekul..................................................................................................... 4
c.       Resonasi Dalam Struktur Lewis............................................................................ 8
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN                                                                         9
a.      Kesimpulan......................................................................................................... 12
b.      Saran................................................................................................................... 12